Normy:
[1] STN 73 0540-1
Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia.

[2] STN 73 0540-2
Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

[3] STN 73 0540-3
Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia.

[4] STN 73 0540-4
Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 4: Výpočtové metódy.

[5] STN EN ISO 6946
Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda

[6] STN EN ISO 13788
Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných prvkov a konštrukcií. Vnútorná po-vrchová teplota na vylúčenie kritickej vlhkosti a kondenzácie.

[7] STN EN ISO 13790
Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie.

[8] STN EN ISO 13790/NA
Tepelno-technické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie. Národná príloha.

[9] STN EN 15316
Vykurovacie systémy v budovách.

[10] STN EN ISO 12241
Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných prevádzok.

[11] STN EN 15217
Energetická hospodárnosť budov. Metódy vyjadrovania energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov.

[12] STN EN 12831
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelné-ho príkonu

[13] STN 06 0320
Ohrievanie úžitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie.

[14] STN EN 15193
Energetická certifikácia budov – Energetické požiadavky na osvetlenie

[15]STN EN 126464-1:2004
Svetlo a osvetlenie – Osvetlenie pracovných miest - časť 1: Vnútorné pracovné miesta

[16]STN EN 12665:2003
Svetlo a osvetlenie – Základné termíny a kritéria na stanovenie požiadaviek na osvetlenie

[17]STN EN 60598
Svietidlá

[18]STN EN 1838:2001
Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie

[19]STN 73 0580-1:1986
Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

[20]STN 73 0580-2:2000
Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
    
Právne predpisy :

  • Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhláška 364/2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospo-dárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ostatné aktuálne právne predpisy - link

Dokumenty