Prijatím zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov splnilo Slovensko požiadavku pre členské štáty EÚ - snahu o znižovanie emisií CO2. Zákon nadviazal na smernicu EÚ 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.

Zákon stanovuje povinnosť energetickej certifikácie nových budov, ako aj významne obnovovaných starších budov, ktorých kolaudačné konanie sa začne po 1. januári 2008. Certifikáciou sa budova zaraďuje do konkrétnej energetickej triedy. Jej základom je výpočet energetickej hospodárnosti a kategorizácia budovy. Podľa zákona je energetická certifikácia povinná pri predaji budovy, prenájme, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy, inak je dobrovoľná.

 

Detaily k zákonu č. 555/2005 Z.z. sú v vo vykonávacej vyhláške MVaRR č. 311/2009 Z.z., ktorá nahradila pôvodnú vyhlášku č. 625/2006 Z.z.

Hlavným cieľom smernice teda aj zákona o energetickej hospodárnosti je:

  • zlepšiť energetickú hospodárnosť budov zmenou tepelnej ochrany,
  • vykurovania, vetrania a chladenia vo vzťahu k vonkajším klimatickým a miestnym
  • podmienkam, prípravy teplej vody a osvetlenia,
  • zabezpečiť požadované podmienky týkajúce sa vnútorného prostredia budov
  • zefektívniť výstavbu a prevádzku budov.

 

Pre tento účel Vám zabezpečíme vypracovanie kompletného energetického certifikátu pre všetky miesta spotreby:

  • tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov,
  • vykurovanie a príprava teplej vody,
  • vetranie a klimatizácia,
  • elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.


Napriek krátkemu času, počas ktorého EC spracovávame, získali sme cenné praktické skúsenosti z rôznych typov objektov.

Na nasledovnej schéme je zobrazený výpočtový postup pri energetickom hodnotení budov (zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/projects/nkn/).

Dokumenty