„Energetický audit“ (ďalej ako EA) označujeme, ako spôsob určenia súčasného stavu vo výrobe a využívaní energie, vedúci k možnosti získania maximálneho efektu v cieľovom stave, ktorým je minimalizácia tepelných strát, čo zodpovedá maximálnemu efektu získavania energie z primárnych zdrojov.


Na spotrebe energie v budovách majú podiel najmä tieto vplyvy :

  • Stavebný – kvalita tepelnej ochrany, pomer plochy objektu k objemu (kompaktnosť), po-diel okien a ich konštrukcia.
  • Klimatický – priemerná vonkajšia teplota, slnečné zisky v zime, veterné pomery, orientácia objektu.
  • Systém vykurovania a vetrania – počet výmen vzduchu, spätné získavanie tepla, regulácia odovzdávania tepla, efektivita rozvodov tepla.
  • Užívateľský – interiérová teplota, vetranie, obsluha zdroja tepla a regulačných systémov.


Na analýzu týchto vplyvov slúži Energetický audit (ďalej ako EA). Postupnosť krokov pri realizácii EA budov sa nazýva „Proces zachovania energie“.

Obnova budov je vykonanie veľkých opráv, výmeny a modernizácie stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov na základe veku a objektivizácie ich fyzického stavu za účelom odstránenia statických, hygienických a užívateľských nedostatkov budov. Výsledkom by malo byť výrazné predĺženie životnosti fondu budov a to na štandardnú úroveň súčasnosti. 
Pod objektivizáciou fyzického stavu budov rozumieme porovnanie skutočného stavu so vše-obecne platnými technickými požiadavkami, pričom proces obnovy nastupuje na konci životnosti konštrukcií, resp. stavu ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť užívania a zdravia obyvateľstva.

Zníženie energetickej náročnosti je možné dosiahnuť:
a)    predpísaním záväzných sprísnených kritérií spotreby energie pre obnovené (rekonštruované) budovy a to úpravou technických špecifikácií, resp. smerníc v súlade s STN a EN,
b)    dôslednou kontrolou preukázania splnenia energetických a hygienických kritérií pri stavebnom konaní stavebnými úradmi,
c)    dôsledným uplatnením dodatočnej tepelnej ochrany zatepľovaním pri dodržaní stanovených podmienok a postupov realizácie,
d)    inštalovaním a využívaním regulácie v zásobovaní teplom (ekvitermickej, individuálnej, zónovej) spolu s hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy pri dodržiavaní požadovanej teploty vzduchu v miestnostiach podľa účelu využitia budovy a miestností, 
e)    cieľavedomým pôsobením na energetické vedomie obyvateľstva (výchova a osveta cez masmédiá).

Dĺžka užívania budov významne ovplyvňuje ich technický stav. Mnohé zabudované doplnkové stavebné konštrukcie a zariadenia sú už po čase svojej životnosti, alebo sa k nej blížia. Nedostatočné funkčné vlastnosti sú ovplyvnené aj ich technickou zastaranosťou.
    Počas životnosti budovy je potrebné uskutočniť 2 – 3 x obnovu stavebných konštrukcií a technických zariadení. Realizáciou týchto cyklov obnovy budovy je možné predĺžiť životnosť budov na cca. 120 rokov.

 

Energetický audit môže byť:

  • Krátkodobý (jednoduchý)
  • Dlhodobý ( podrobný) 

Druh auditu závisí od spôsobu získavania informácií, ich následného vyhodnocovania a výstupu na návrh opatrení vedúcich k zníženiu spotreby energie.


Krátkodobý (jednoduchý) audit:

Cieľom tohto auditu je vo veľmi krátkom čase (cca 3 dni) prehliadnuť zariadenia od výroby, rozvodu až po spotrebu energie a stanoviť možnosti energetických úspor. Týmto sa vytvorí základ k rozhodnutiu, či bude vykonaný aj detailný audit alebo sa už bude pripravovať realizácia niektorého úsporného opatrenia identifikovaného týmto auditom. Krátkodobý audit je lacnejší, ale aj menej presný. 

Dlhodobý (podrobný) audit:

Dlhodobým auditom sa detailne zhodnocujú možnosti úspor na základe podrobného poznania stavu využívania energie. Pri dlhodobom audite je možné vytvoriť komplexný projekt na riešenie energetiky ako takej. Vo výstupoch z auditu sú do riešenia zahrnuté opatrenia s krátkou, ale aj dlhšou dobou návratnosti. Rozsah a doba vykonania dlhodobého auditu závisí od rozsiahlosti auditovaného subjektu, zložitosti výrobných technológií, počtu a druhu využívaných energetických médií, zložitosti stavieb a pod, Dlhodobý audit je drahší, ale oproti jednoduchému auditu aj presnejší. 

 

Základný obsah EA (prispôsobuje sa konkrétnemu projektu):


1    Úvod
1.1    Identifikačné údaje
1.2    Podkladové materiály

2    Základné údaje o stavbe
2.1    História 
2.2    Predstavenie lokality
2.3    Klimatické podmienky

3    Popis súčasného stavu
3.1    Stavebno-technický popis budov
3.2    Spôsob vykurovania a zásobovanie teplom
3.3    Ročná bilancia energie a vody
3.4    Tepelná energia, príprava TÚV, analýza spalín, určenie účinnosti zariadení
3.5 Elektrická energia
3.5.1 Nákup elektrickej energie
3.6 Voda
3.6.1 Nákup vody
3.7 Zemný plyn
3.7.1 Nákup zemného plynu
3.8 Teplo
3.8.1 Nákup tepla

4    Požiadavky na objekty občianskej výstavby 
4.1    Tepelno-technické vlastnosti objektov

5    Normatívne údaje

6    Zhodnotenie skutkového stavu 

7    Návrh konkrétnych opatrení na dosiahnutie energetických úspor, vody a financií

8    Ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení 

9    Navrhovaná postupnosť realizácie opatrení

10    Dopad činností energetiky na životné prostredie

11    Analýza trendu cien energií

12    Záver