Infračervená termografia je založená na detekcii zdieľania tepla sálaním. Termokamera sníma infračervené žiarenie z povrchu sledovaného objektu a transformuje reliéf teplotného poľa na viditeľný obraz. Do objektívu kamery prichádza žiarenie z troch zdrojov z povrchu objektu snímaného, žiarenie okolia odrážané snímaným povrchom a žiarenie prostredia medzi snímaným povrchom a kamerou. Prenos tepla sálaním sa nachádza v rozsahu vlnových dĺžok 0,75 µm do 1000 µm.


Pre obmedzenie chýb, vzniknutých absorpciou sálavej energie vzduchom, pracujú termokamery v obmedzenom pásme vlnových dĺžok, najčastejšie 8 – 14 µm, v oblasti tzv. „atmosferického okna“, kde sú straty z absorpcie relatívne malé. Z hľadiska fyziky sálania je väčšina povrchov šedých, s emisivitou menšou ako 1. Emisivita je miera vyžarovania z povrchu telies. materiály s čiernym povrchom majú vysokú emisivitu, materiály s lesklým povrchom naopak nízku emisivitu. Väčšina matných povrchov v budovách má stupeň emisivity 0,9 až 0,95. Meranie povrchu s extrémne nízkou emisivitou (lesklé kovy) je touto metódou nevhodné. Zložitá je teplotná interpretácia viacfarebných povrchov s premenlivou emisivitou na ploche vzorky. pre správny prevod sálavej energie na teplotu je nutné zohľadniť  teplotu pozadia. V praxi sa nepresnosti merania eliminujú napríklad metódou známej teploty zdroja žiarenia, čo znamená pomocným dotykovým lokálnym meraním povrchových teplôt s nadväznosťou na úpravy parametrov merania v prístroji. Termokamera teplotu povrchu nemeria, ale na základe intenzity infračerveného žiarenia vypočíta.

 

Všeobecne požadované podmienky merania

 • Vonkajšie podmienky by mali zabezpečiť elimináciu vplyvu slnečného žiarenia (niekoľko hodín po západe slnka, počas zamračeného počasia, resp. skoro ráno ...).
 • Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou má byť aspoň 15-20⁰C (čiže cca. pri teplote vonkajšieho vzduchu pod +5⁰C, po min. niekoľkodňovej prevádzke vykurovacieho systému ...).
 • Suché počasie (bez zrážok).
 • Bezveterné počasie (max. rýchlosť vetra 2 m/s).
 • Homogénne teplotné pomery v interiéri (vnútorné dvere pootvárané).
 • Je nevyhnutné, aby boli všetky okná a dvere do exteriéru pouzatvárané. 
 • Trvalo priestor vykurovať (bez nočných prevádzkových útlmov).


Čo vieme pomocou termografie identifikovať?

 • Tepelné mosty, chýbajúca tepelná izolácia.
 • Vady pri montáži kontaktných zatepľovacích systémov.
 • Nedostatočne tesniace, resp. chybne nainštalované výplňové konštrukcie.
 • Výskyt kondenzácie vodných pár, resp. nebezpečenstvo jej vzniku.
 • Nedostatočná, resp. poškodená hydroizolácia a následné vlhnutie konštrukcií. Kapilárne vzlínajúca zemná vlhkosť.
 • Poloha a tesnosť rozvodov vykurovania, VZT ...