Exteriérové sledovania a merania stavieb sú zamerané predovšetkým na kontroly tepelnotechnických konštrukcií tvoriacich obálku budovy. Jedná sa o konštrukciu na hranici vnútorného prostredia a exteriéru, u ktorých termovízia rýchla odhalí miesta zvýšených tepelných strát. Lokalizujú sa tak predovšetkým tepelné mosty a poruchy tepelných väzieb. Termografia podá rýchlu informáciu o celkovom stave obvodového plášťu a odhalí. ktoré konštrukcie sa javia najviac stratové vzhľadom na hospodárenie s teplom. Rovnako tak môže všeobecne overiť účinnosť prevedených opatrení k zníženiu tepelných tokov prechodom. Teplé miesta tak reprezentujú miesta so zvýšeným tepelným tokom prechodom alebo konvekciou. Pomocou termovízie je možné detekovať nielen tepelné mosty, ale tiež úniky teplého vnútorného vzduchu, ktoré poukazujú na nízkou vzduchotesnosť plášťa budovy.

Možnosť sledovania objektov za týmto účelom nie je celoročná. Podmienkou je existencia tepelných tokov z interiéru do vonkajšieho prostredia. Merať je teda možné objekty s rozdielom parametrov prostredia na oboch stranách konštrukcie. Každá tepelná strata, intenzita sálania z povrchu ako jej dôsledok, a tým zreteľnosť rozloženia tepelných polí sa zvyšuje s rozdielom teplôt. Kontroly plášťov budov sa prevádza pri stavbách vykurovaných a to v zimnom období, optimálne pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu. Doporučený je teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím aspoň 20⁰C. Meranie sa musí prevádzať na objektoch, ktorých vonkajší povrch nebol ovplyvnený ziskom slnečného žiarenia počas niekoľkých uplynulých hodín (doporučené je približne 8 hod pred meraním) a nie je oslnené ani v priebehu termovízneho sledovania. Týmto podmienkam vyhovujú ranné hodiny pred východom slnka. Pokiaľ je zamračené, je možné merať aj počas dňa. Ďalšie obmedzenie predstavuje dážď, sneženie a vietor. Mokré konštrukcie, rovnako ako silný nepravidelný vietor môžu viesť ku skresleniu výsledkov. Termografické snímky nie je možné vyhotoviť  za hustého sneženia.

Termovízne sledovanie objektov zo strany exteriéru sa môže použiť:

  • na kontrolu tepelnotechnických vlastnosti prvkov obvodového plášťa pred kúpou objektu, pred kolaudáciou pri novostavbách, pri kontrole kvality prevedených prác pri rekonštrukcií a zatepľovaní budov.
  • k lokalizácií vad a porúch v plášti budovy, sledovaniu homogenity konštrukcie. Miesta zvýšeného úniku tepla detekujú nesprávne prevedené miesta obálky budovy, ako aj závady  pod omietkou (napr. materiály odlišných tepelných vodivosti, dutiny, trhliny).
  • môže byť podkladom pri rozhodovacom procese pre návrh opatrení vedúcich k zníženiu potreby tepla pre vykurovanie.
  • k orientačnej kontrole vzduchotesnosti budovy lokalizáciou netesnosti plášťa budovy, ktorými uniká teplý vzduch.


Pre kvalitné vyhodnotenie stavu je obvyklá potreba merania termovíznou kamerou všetkých viditeľných častí obvodového plášťa a vyhotovenie celkových pohľadových snímkov. Po lokalizácií miest zvýšených tepelných tokov je potrebné ich podrobenejšie termovízne sledovanie, vrátane kontroly povrchových teplôt a vyhotovenie termografických snímkov. Vhodné je súčasne vyhotoviť fotodokumentáciu. Niektoré detekované poruchové miesta je vhodné overiť aj z interiérovej strany. Komplexné vyhodnotenie nie je možné uskutočniť z malého množstva snímkov. 
Ďalšou podmienkou pri hodnotení  stavu je kvalitné softwerové vybavenie a znalosť problematiky v obore tepelnej techniky a pozemných stavieb.