Ceny za služby v oblasti termografie sú stanovované individuálne podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a ostatných faktorov, ktoré majú vplyv na realizáciu termovízneho snímkovania (napríklad miesto stavby, typ a rozsah stavby, typ a stav jednotlivých stavebných konštrukcií tvoriacich teplo-výmenný obal budovy a ich dostupnosť a iné ...).

 

Vo všeobecnosti naše služby v oblasti termografie delíme na:

1.    termovízia pre účely nami vyhotovovaných projektov, kontrolu vykurovacích a chladiacich systémov po uvedení do prevádzky, pre účely energetickej certifikácie a energetických auditov, popr. tepelno-technických posudkov,


2.    vyhotovenie termovíznych snímok bez ďalšieho vyhodnotenia (najmä pre potreby iných odborne spôsobilých osôb, ktorí nedisponujú vlastnou termovíznou kamerou),


3.    vyhotovenie termovíznych snímok s vyhodnotením pomocou špecializovaného softvéru (protokol podľa STN EN 13187), s variabilnou možnosťou úpravy rôznych parametrov (korekcia emisivity, teploty okolia, ohraničenia záujmových oblastí a pod. ...),


4.    vyhotovenie termovíznych snímok s vyhodnotením pomocou špecializovaného softvéru (protokol podľa STN EN 13187) + tepelno-technický posudok problémových miest s ich podrobnou analýzou, návrhom opatrení a doporučení ...

 

Orientačný cenník:
Termovízne meranie – rodinný dom (snímky) ........................... 116,18 €  (3.500,-Sk) s DPH
Termovízne meranie – rodinný dom (snímky + tepelnotechnický posudok) ........... 239,00 €  (7.200,-Sk) s DPH
Termovízne meranie – bytový dom (snímky) ........................... 205,80 €  (6.200,-Sk) s DPH
Termovízne meranie – bytový dom (snímky + tepelnotechnický posudok) ........... 468,03 €  (14.100,-Sk) s DPH

 

Pre stavby mimo Košic  účtujeme dopravné náklady vo výške 1km/0,40 € (12,-Sk)vrátane DPH.

Uvedený cenník je orientačný a konečná cena je stanovená  vždy dohodou podľa konkrétnych podmienok.   

Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk