Spôsob odovzdávania tepla do prostredia je značne variabilný a závisí od mnohých faktorov, ako napr.: typ stavby a jej účel, kvalitatívne parametre stavebných konštrukcií, lokalita... Návrh vykurovania/chladenia vyžaduje zodpovednosť a dôkladnú znalosť jednotlivých technických možností, zdrojov tepla/chladu a ich interakciu so stavbou, prostredím a ostatnými technickými zariadeniami budov.

V rámci projekčnej činnosti poskytujeme nasledovný rozsah služieb :

 • plánovanie a príprava stavieb v rozsahu spracovania podkladov pre zadanie stavby, dokumentáciu pre územné konanie ...,
 • vypracovanie posudkov, štúdií a technicko-investičných zámerov,
 • vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie,
 • vypracovanie tendrovej dokumentácie, 
 • projektová dokumentácia skutkového stavu,
 • miestne prevádzkové predpisy pre kotolne, zdroje chladu a OST, 
 • výkon autorského dozoru projektanta pri realizácii stavby, 
 • konzultačná činnosť ...

 

Pre vyššie spomenuté činnosti máme nasledovné oprávnenia (podľa zák.č. 138/1992 Zb.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov):

autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb:

 • vykurovacie a klimatizačné systémy
 •  tepelné zariadenia.

  

Prehľad interne vykonávaných činností :

 • zdroje a rozvody chladu v objektoch pozemných stavieb,
 • teplovodné a elektrické vykurovacie systémy,
 • zdroje tepla -  kotolne na zemný plyn, biomasu, vyvíjače pary ...,
 • netradičné a obnoviteľné zdroje energie - slnečné kolektory, tepelné čerpadlá ...,
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov (výpočtové aj prakticky s meracím prístrojom a protokolom nastavenia vyvažovacích ventilov),
 • tepelno-technické posúdenie budov,
 • komplexné energetické audity budov,
 • energetická certifikácia budov, 
 • a iné ... 

 

Prehľad externe vykonávaných činností :

V rámci snahy o zabezpečenie komplexných služieb pre našich klientov, zabezpečujeme nasledovné činnosti formou subdodávok spolupracujúcimi autorizovanými inžiniermi, alebo oprávnenými osobami :

 • projektová dokumentácia architektonicko-stavebnej časti,
 • projektová dokumentácia vetrania a klimatizácie, 
 • projektová dokumentácia elektroinštalácie,
 • projektová dokumentácia požiarnej ochrany,
 • projektová dokumentácia plynoinštalácie,
 • projektová dokumentácia zdravotechniky,
 • projektová dokumentácia merania a regulácie.

Pre vybrané oblasti, Vám vieme sprostredkovať kontakty na osvedčené stavebno-montážne organizácie, ktoré Vám zabezpečia realizáciu Vašich projektov.

 

Spôsob vyhotovenia dokumentácie :

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie využívame všetky moderné spôsoby projektovania - aplikácia CAD systémov (2D+3D), programy produktového radu od firmy Protech, vlastné výpočtové a návrhové programy a pod. Projektovú dokumentáciu Vám poskytujeme podľa požiadaviek v tlačenej aj digitálnej forme.