Stratégia energetickej bezpečnosti SR

Návrh energetickej politiky SR

Stratégia vyššieho využitia obnovitelných zdrojov energie v SR

Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 17/2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

Vyhláška č. 195/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

Analýza národného potenciálu pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu

Energetika

Zákon č. 283/2008 Z.z. z 2.7.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov www.urso.gov.sk/legislatíva/zákony
     
Zákon č. 112/2008 Z.z. z 14.2.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/legislatíva/zákony
      
Zákon č. 276/2001 Z. z. zo 14.6.2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení www.urso.gov.sk/legislatíva/zákony
       
Zákon č. 107/2007 Z.z. zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov www.urso.gov.sk/legislatíva/zákony
       
Zákon č. 656/2004 Z. z. z 26. 10. 2004 o energetike www.urso.gov.sk/legislatíva/zákony
       
Zákon č. 657/2004 Z. z. z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike, ktorým sa ruší zákon č. 70/1998 Z. z www.urso.gov.sk/legislatíva/zákony
       
Zákon č. 99/2007 Z.z. zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/legislatíva/zákony
       
Zákon č. 442/2002 Z.z. z 19.6.2002.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviachwww.urso.gov.sk/legislativa/zákony
       
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 316/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla www.urso.gov.sk/legislatíva/vyhlášky
          
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 59/2008 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov www.urso.gov.sk/legislativa/zákony
         
Vyhláška MH SR č. 151/2005 zo 6.4.2005, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike www.zbierka.sk
       
Vyhláška MH SR č. 152/2005 z 31.3.2005 o určení času a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa www.zbierka.sk
       
Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 z 13.7.2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatel energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov www.urso.gov.sk/legislatíva/vyhlášky
       
Vyhláška ÚRSO č. 505/2006 z 24.8.2006, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu www.urso.gov.sk/legislatíva/vyhlášky
       
Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 z 20.12.2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla www.urso.gov.sk/legislatíva/vyhlášky
       
Výnos URSO č. 7/2008 z 1.10.2008 ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy www.urso.gov.sk/legislatíva/výnosy
       
Výnos URSO č. 6/2008 z 23.7.2008 ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla www.urso.gov.sk/legislatíva/výnosy     
   
Výnos URSO č. 1/2008 z 18.6.2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania www.urso.gov.sk/legislatíva/výnosy
       
Výnos ÚRSO č. 6/2007 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti pri regulácii cien v tepelnom hospodárstvo a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku (účinnosť výnosu je od 23. 8. 2007, na regulačný rok 2008) www.urso.gov.sk/legislatíva/výnosy
       
Rozhodnutia o cenách - teplo, voda, elektrina, plyn www.urso.gov.sk/rozhodnutia úradu
       
Vestníky ÚRSO obsahujúce vydané rozhodnutia 

Dokumenty